Rozšírené vyhľadávanie Rozšírené vyhľadávanie
47

HOPLIŃSKI Jan, Zbiór ok. 120 dokumentów z lat 1899-1965.

Oznámenia počas živej aukcie
notifications_off Budík: Nie
textsms SMS: Žiaden
add Vaša poznámka 
Popis položky
Zbiór ok. 120 dokumentów z lat 1899-1965. 

Obszerne archiwum dotyczące życia prywatnego oraz pracy zawodowej Jana Hoplińskiego (do 1934 r. Burdzińskiego). Urodzony w Bohorodczanach, ukończył gimnazuj w Kołomyi, następnie przebywał na Pokuciu, gdzie zajmował się folklorem i zbieraniem dzieł sztuki (w zbiorze m.in. list z 1902 r. od Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie z podziękowaniem za przesłany amonit). W 1911 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie został studentem ASP. Po I wojnie krótko pracował jako nauczyciel we Włocławku, następnie powrócił do Krakowa, gdzie do końca życia związał się z tamtejszą Akademią (najpierw pracował jako kustosz biblioteki, następnie wykładał techniki malarskie na wydziale konserwacji). Napisał m.in. ceniony do dziś podręcznik "Farby i spoiwa malarskie", był wysoko cenionym specjalista i pedagogiem (aż do przejścia na emeryturę w 1961 r.), ważną postacią tamtejszego środowiska artystycznego (czego dowodzi oferowany zbiór). Archiwum obejmuje dokumenty osobiste (świadectwo urodzenia, świadectwa szkolne, akt ślubu, książeczka wojskowa, dokument o zmianie nazwiska, pisma z okresu okupacji) oraz niezwykle obszerny zbiór różnych dokumentów dotyczących przebiegu pracy zawodowej (wśród nich dominują świadectwa i różnego rodzaju pisma Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz przedwojennego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a po 1945 r. Ministerstwa Kultury). Na dokumentach ASP liczne podpisy cenionych artystów (Weiss, Pieńkowski, Axentowicz, Szyszko Bohusz, Mehoffer, Pautsch, a po wojnie Eibisch, Fedkowicz, Pronaszko, Wejman, Rzepiński). Poza tym listy z podziękowaniami za przekazane dary z Muzeum Narodowego w Krakowie (z podpisami F. Kopery), listy z autografami Karola Estreichera, Wiktora Zina, Jerzego Banacha. Osobna grupę stanowią dokumenty państwowe, np. dyplom nadania Złotego Krzyża Zasługi (z podpisem Sławoja Składkowskiego), nominacje profesorskie (z podpisem Bolesława Bieruta). W skład archiwum wchodzi także prywatna korespondencja od Adama Siemianowicza (malarza, dziekana wydziału malarstwa), dwie sylwety portretowe Hoplińskiego, akwaforta Jerzego Pazdanowskiego z dedykacją dla Hoplińskiego. Osobną grupę stanowią listy z II połowy XIX w. skierowane do władz Szkoły Sztuk Pięknych, ze skargami studentów na złe traktowanie ze strony pracowników (wśród nich m.in. skargi dotyczące Jana Rembowskiego i St. Kuczborskiego z 1902 r.; skarga z 1874 r. podpisana m.in. przez A. Tondosa i K. Pochwalskiego; donos na Ludomira Szpadlowskiego z 1880 r. w związku z jego udziałem w odsłonięciu pomnika gen. Bema na Węgrzech i podejrzeniami o działalność spiskową). Drobne naddarcia, ślady składania, papier pożółkły, stan większości dokumentów dobry.
Dražba
Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 58
gavel
Dátum
22 Október, 11:00
date_range
Relácia 1
22 Október, 11:00
event
Počiatočná cena
611 EUR
Začatie live dražby (Relácia 1)
Licitovať už teraz
Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Príjem ponúk: 22/10 11:00
Začatie live dražby: 22/10 11:00

Bezodkladne zvýšte cenu tejto položky. Podajte ponuku, ak chcete licitovať položku na preddražbe. Upozornenie: Ponuku nesmiete vziať späť!

Pridať limit
Prihláste sa, aby ste mohli licitovať

Chcete licitovať? Prihláste sa a zaregistrujte na dražbe.

Prihlásiť
PLN
.00

Po nastavení limitu bude položka počas dražby automaticky licitovaná vo Váš prospech do výšky nastaveného limitu. Limit je skrytou ponukou, jeho hodnota nie je známa ostatným používateľom a sa aktivuje len počas live licitácie podobne ako snajper na dražbách Allegro alebo eBay. Nastavené limity sa môžu upravovať do momentu začatia licitácie určitej položky.

Poslať správu prevadzkovateľovi dražby

Máte otázky ohľadom tejto položky alebo účasti na licitácii?

Zobrazení: 6 | Obľúbené: 0
Dražba

Antykwariat Wójtowicz

Antykwariat Wójtowicz, aukcja nr 58
Dátum
Sobota, 22 Október, 11:00
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Náklady dodávky

Dražobný poplatok
10.00%
OneBid neúčtuje dodatočné poplatky za dražbu.
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Všeobecné podmienky

 1. Catalogue price is the upset price.
 2. Antykwariat Wójtowicz adds to the buyer's price 10% of the organization fee (including VAT).
 3. Auction leader have a right to withdraw an object before the beginning of auction without giving a reason.
 4. Those who have been registered in person in the date and place of the auction are allowed to participate in auction as well as those who placed a bid in writing, by e-mail or fax.
 5. To register in person there are required: personal data, address and telephone number. When registering person should provide the proof of identity as ID, driving licence or passport.
 6. According to the amendment to the Act on the Protection and Guardianship of Monuments (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187) person who will purchase (or mediate in the purchase, including representation of legal entities) the object for a price over PLN 10,000 is obliged to provide additional personal data (ID/ passport number).
 7. In orders sent by post please write a number of position, author's name, first word of the title and the highest offered price. On behalf of this people and institutions in auction participates the commissioned representative of Antykwariat Wójtowicz.
 8. In the case of receiving orders with the same price limit on the same item, order sent earlier wins.
 9. All orders and limits are treated as confidential.
 10. Breaks during the auction are determined by the auction leader. The breaks are an integral part of the auction.
 11. Auction organizers are not responsible for execution of the orders submitted on the day of the auction.
 12. Antykwariat Wójtowicz has the right to exclude those participants, who do not fulfill taken liabilities.
 13. The buyer can withdraw from the purchase within 10 days from the date of the auction if the catalogue description of the purchased item is significantly different from the actual condition. Contentious matters will be considered by Antykwariat Wójtowicz after receiving adequate justification.
 14. Purchased objects are sent by post:
   - institutions: payment by bank transfer,
   - private people: payment by cash, if not agreed otherwise.
 15. Please abide the 7-days long maturity from the date of receiving the bill for purchased objects. After this term the statutory interest will be counted.
 16. People who collect objects in person are obliged to buy them during the 7 days from the date of auction. After this term the statutory interest will be counted.
 17. Biblioteka Narodowa (The National Library), Biblioteka Jagiellonska (The Jagiellonian Library) and registered Museums have the right of pre-emption at auction prices.
 18. The auction organizer do not assume the responsibility for hidden physical and law defects of objects from auction.
 19. Please send orders to the Antykwariat Wójtowicz address.
 20. Illustrations of each object that are available on website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl are the equivalent part of catalogue description.
 21. Accession to the auction means that the participant accepts aforementioned conditions.
 22. The use of catalogue descriptions and illustrations that are available on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl is possible only after getting Antykwariat Wójtowicz permission.
 23. Auction results are published on the website www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl within 3 days from the date of the auction . The results will be available on the aforementioned website for a month from the date of publication.
 24. Export of books and other items (graphics, maps and manuscripts) abroad is regulated by the Act on protection of monuments and the guardianship of monuments dated 18. 03. 2010. Inter alia, a permit from The National Library is required for objects whose limit has been exceeded, for example: Book – 6000.– Pln ; Manuscript – 4000.- Pln ; Graphics – 16000.- Pln ; Map – 6000.- Pln ; Photograph – 6000.- Pln.
 25. Euro prices that appear on Invaluable website are only estimated prices. The Auction and biddings will be in Polish currency - PLN, the same as the invoices.
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej antykwariat dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zostały osobiście zarejestrowane w dniu i miejscu aukcji przez organizatora aukcji, lub złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej, poprzez e-mail lub fax.
 5. W celu rejestracji uczestnictwa osobistego w aukcji należy podać dane osobowe, dane adresowe oraz kontaktowy numer telefonu. Przy rejestracji należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rejestrującego się - dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.
 6. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji uczestniczy upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 8. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.
 10. Przerwy w trakcie aukcji są ustalane przez prowadzącego aukcję. Są one integralną częścią aukcji.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za realizację zamówień aukcyjnych złożonych w dniu aukcji.
 12. Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 13. Nabywca może w terminie 10 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis pozycji zamieszczony w katalogu w sposób znaczący odbiega od stanu faktycznego rzeczy. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Antykwariat Wójtowicz po dostarczeniu odpowiedniego uzasadnienia.
 14. Zakupione pozycje wysyłamy pocztą:
   - dla instytucji płatność przelewem bankowym,
   - dla osób prywatnych za pobraniem pocztowym, jeśli nie ustalono inaczej.
 15. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 16. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.
 17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych.
 18. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.
 19. Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu Wójtowicz.
 20. Zdjęcia każdej pozycji aukcyjnej zamieszczone na stronie www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl są równorzędnym elementem opisu zamieszczonego w katalogu.
 21. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją ww. warunków aukcyjnych.
 22. Wykorzystywanie opisów bibliograficznych oraz ilustracji zamieszczonych na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Antykwariatu Wójtowicz.
 23. Wyniki aukcji podlegają publikacji na stronie internetowej www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl w terminie trzech dni po dniu aukcji. Wyniki będą udostępnione na ww. stronie przez miesiąc od dnia publikacji.
 24. Wywóz materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 18 marca 2010 r.  Między innymi wymagane jest zezwolenie Biblioteki Narodowej dla obiektów, których limit cenowy został przekroczony, przykładowe limity to: Książka - 6000.- zł.; Rękopis - 4000.- zł.; Grafika - 16000.- zł.; mapa - 6000.- zł.; fotografia - 6000.- zł.  .
O dražbe


FAQ
O predajcovi
Antykwariat Wójtowicz
Kontakt
Antykwariat Wójtowicz s.c.
room
ul. Szpitalna 19
31-024 Kraków
phone
-
Zobraziť podobné
keyboard_arrow_up
+