668

III RP, Próba nikiel 10 000 złotych 1990 Solidarność - NGC MS68

NGC MS68
add Vaša poznámka 

Popis položky
Stav: NGC MS68
Odhady: 115 - 138 EUR | 500 - 600 PLN
Odkazy: Parchimowicz P-604A

Piękny, menniczy egzemplarz próby niklowej z emisji na 10-lecie Solidarności.

Moneta w gradingu NGC z drugą w kolejności notą numeryczną, gdzie tylko jedna moneta została oceniona wyżej.

Dražba
Aukcja 5
gavel
Dátum
28 September 2019
date_range
Počiatočná cena
92 EUR
Odhady
115 - 138 EUR
500 - 600 PLN
Stav
NGC MS68
Cena predaja
129 EUR
Vyššia ponuka
140%
Zobrazení: 30 | Obľúbené: 2
Dražba

Antykwariat Dawid Janas

Aukcja 5
Dátum
28 September 2019
Priebeh licitácie

Budú licitované všetky položky

Dražobný poplatok
12.00%
Nie menej ako 0 EUR pre túto dávku
Zvyšovanie ponuky
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Všeobecné podmienky

 Regulamin aukcji

1.          Organizatorem aukcji jest Antykwariat Dawid Janas (dalej: Organizator), ul. Nowy Świat 5/5, 00-496 Warszawa (dalej: siedziba Organizatora), nr REGON: 147466836, nr NIP: 5291569189; adres e-mail: [email protected]

2.          Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów.

3.            Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.

4.         W ramach rejestracji oferent (dalej: Uczestnik aukcji) uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości 50 000,00 złotych, powyżej którego nie może on licytować. Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego 20% limitu wydatków.

5.        W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości 20% limitu wydatków.

6.           Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.

7.           Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: www.antykwariatdj.onebid.pl

8.           Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.

9.        Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora w dni robocze, w godz. 10.00-18.00, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia aukcji.

10.         Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.

11.     Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej w sytuacji, o której mowa w pkt 9 zd. II.

12.         Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:

Cena minimalna

Cena maksymalna

Stopnie przebicia

-

500,00 zł

10,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

50,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

200,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

500,00 zł

 

10 000,00 zł

20 000,00 zł

1000,00 zł

20 000,00 zł

50 000,00 zł

2000,00 zł

50 000,00 zł

-

5000,00 zł

13.         Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 

14.       Do specjalnie oznaczonych w katalogu obiektów Organizator dolicza opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

v  5,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro oraz

v  3,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro oraz

v  1,00 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro oraz  

v  0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro oraz

v  0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.


15.     Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 12,00% ceny (dalej rozliczenie) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia aukcji. Opłata zawiera podatek VAT. Organizator może przedłużyć termin na dokonanie rozliczenia w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej.

16.        Rozliczenie następuje w walucie: złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 86 1140 2004 0000 3602 7537 7447 lub bezpośrednio w portalu OneBid (PayPall)

17.     Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora nr: IBAN PL32 1140 2004 0000 3912 0382 8225 (EUR) 

18.        W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.

19.        Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji, w godz. 10.00-18.00. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki, określonej w załączniku do niniejszych warunków aukcji.

20.         Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.

21.         Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.

22.         Niniejsze warunki aukcji stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 83).

O dražbe

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej piątej aukcji, która odbędzie się 28 września 2019 roku.

Licytację zaczynamy od godz. 10.00.


Zapraszamy!

FAQ
O predajcovi
Antykwariat Dawid Janas
Kontakt
Antykwariat Dawid Janas
room
ul. Nowy Świat 5/5
00-496 Warszawa
keyboard_arrow_up
add